TIETOSUOJASELOSTE

Avoset Oy

1. REKISTERINPITÄJÄ

Avoset Oy Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki Finland Y-tunnus: 2329764-4

avoset@avoset.fi

2. REKISTERIASIAT JA YHTEYSHENKILÖ

Markkinointi- ja asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö Avoset Oy:llä on Tuomas Saranen. Rekisteriasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse tuomas.saranen@avoset.fi

3. REKISTERIN NIMI

Avoset Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Avoset Oy ylläpitää markkinointi- ja asiakasrekisteriä asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi liittyminen Avoset Oy:n uutiskirjetilaajaksi, opassisältöjen lataaminen tai tietojen syöttäminen ja tallentaminen rekrytointijärjestelmään). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla
yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Avoset Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen mainontaan ja markkinointiin (mukaan lukien sähköiseen suoramarkkinointiin) ja sen kohdentamiseen lainsäädännöön sallimissa rajoissa. Asiakasyrityksen sopimuksellisilla yhteyshenkilöillä on oikeus määritellä Avoset Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä säilytetään henkilö ja/tai yritystä yksilöivää tietoa kuten henkilön koko nimi, henkilön tai yrityksen osoite, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, kiinnostuksen kohteet sekä markkinointiluvat ja -kiellot. Avoset Oy:n asiakkaista säilytetään yhteystietojen lisäksi laskutustietoja, joita ovat pankkiyhteyteen liittyvät tunnisteet sekä asiakkaan laskutukseen ja kirjanpitoon liittyviä yhteystietoja.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Markkinointiin ja mainontaan liittyviä yhteystietoja kerätään Avoset Oy:n myynnin ja markkinoinnin yhteydessä esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä sekä julkisista lähteistä.

Avoset oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisteröitävän henkilön suostumuksella esimerkiksi evästeitä käyttämällä, väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekisteristä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Avoset Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Avoset Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Edellä sanotusta huolimatta Avoset Oy käyttää palveluidensa toteuttamiseen luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Avoset Oy:n puolesta. Tämä tapahtuu aina Avoset Oy:n ja palveluntarjoajien välisten, sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen nojalla. Palveluntarjoajat käsittelevät Avoset Oy:n vastuulla olevia henkilötietoja Avoset Oy:n dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Avoset Oy on vastuussa palveluntarjoajien sen puolesta suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn aivan samoin kuin omasta toiminnastaan.

Luovutamme henkilötietoja seuraaville sidosryhmille:

  • HubSpot
  • Atlassian

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Avoset Oy suhtautuu tietoturvaan sekä asiakkaiden ja käyttäjien yksityisyyteen erittäin vakavasti.

Markkinointi- ja asiakasrekisterissä olevaa manuaalista aineistoa säilytetään yrityksen lukituissa tiloissa. Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään yrityksen palvelimilla, joita ylläpidetään hyvien ylläpitokäytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat luotettavassa tilassa, johon on rajattu pääsy. Tietoihin pääsy on rajattu Avoset Oy:n henkilökunnalle, jota sitovat kirjalliset määräykset henkilötietojen käsittelyä, tietoturvaa ja tietosuojaa koskien. Työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita.

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Avoset Oy käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin Avoset Oy:n omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on kaikki asetuksen mukaiset oikeudet omiin tietoihinsa, niiden tarkistamiseen ja hallitsemiseen.

Oikeus tarkistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Avoset Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Tietojen tarkistamista tulee pyytää omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

Oikeus tiedon tarkistamiseen ja käsittelyn rajaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta Avoset Oy:lle. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia Avoset Oy:n lähettämän sähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta tai ottamalla yhteyttä Avoset Oy:hyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa tämän selosteen kohdista 1 ja 2 löytyviin osoitteisiin.

11. EVÄSTEET

Avoset Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä. Katso ajankohtaiset tiedot evästeiden käytöstä. Jos haluat muokata tekemiäsi evästevalintoja, voit tehdä sen evästeasetusten kautta:
EVÄSTEASETUKSET